De Talentenhaven

Véronique Minnebo - Begeleiding van hoogbegaafde kinderen en jongeren
Antwerpen (Berchem)

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Wat verstaan we onder partijen en voorwaarden?

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

'De Talentenhaven': Véronique Minnebo, met adres te Ruytenburgstraat 12 te 2600 Berchem, ingeschreven onder het ondernemingsnummer 0503.708.528.

'Koper': iedere natuurlijke persoon (B2C) of rechtspersoon (B2B) die met De Talentenhaven in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

'Producten': het voorwerp van een of meerdere koopovereenkomsten.


Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen deze specifieke voorwaarden en deze Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de specifieke voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald. Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken op voorwaarde van een uitdrukkelijk overeengekomen en schriftelijk bewijs. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht. Algemene Voorwaarden of inkoopvoorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing. De Talentenhaven behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Door het gebruik van de website of ander elektronisch portaal van De Talentenhaven en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website. De Talentenhaven kan beroep doen op derden wanneer dit vereist is voor de correcte uitvoering van een overeenkomst met de Koper. De Talentenhaven is bereikbaar via ‘https://www.detalentenhaven.be’


2. Hoe komt de overeenkomst tot stand?

De Talentenhaven besteedt de grootste zorg bij het online plaatsen van informatie over de eigenschappen van de producten, en dit inclusief de technische beschrijvingen die gebaseerd zijn op gegevens van haar partners en leveranciers, en met foto’s ter illustratie van de producten, dit alles in zoverre de technische middelen het toelaten en volgens de beste standaarden op de markt. Bepaalde karakteristieken van een product, zoals de kleur, smaak, en andere, kunnen bij levering verschillen van de foto’s en beschrijving, zoals weergegeven op de website. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de Website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door Koper opgegeven e-mailadres.


Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 2 weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. De Talentenhaven en haar Koper komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van De Talentenhaven gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via e-mail worden verstrekt worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.


3. Hoe worden de prijzen uitgedrukt?

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (en desgevallend in andere internationale munteenheden zoals de GBP en USD) en zijn inclusief BTW en andere taksen. In het geval een rechtspersoon als Koper fungeert kan de prijs exclusief BTW en andere taksen worden aangeduid. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt. De Koper is de prijs verschuldigd die De Talentenhaven in haar bevestiging conform artikel 2 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door De Talentenhaven worden gecorrigeerd. Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper medegedeeld. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper medegedeeld.


4. Hoe verloopt de betaling?

De op de site aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen (tenzij Koper optreedt als rechtspersoon, B2B), maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken van uw digitale winkelwagen. We houden ons het recht voor de prijzen op elk moment te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling. Bij online bestellingen kunnen via de gangbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen worden betaald. Het is mogelijk dat voor een afbetalingsplan wordt gekozen. In dat laatste geval gelden de specifieke voorwaarden, bepaald door de relevante financiële instelling, en ten laatste kenbaar gemaakt bij aankoop. Beveiligingsmaatregelen via SSL worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen. Indien de betaling niet onmiddellijk kan worden afgehandeld doordat gekozen wordt voor een financieel betalingsmiddel dat dergelijke onmiddellijke betaling niet kan tewerkstellingen, bepaalt De Talentenhaven een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Facturen worden enkel per aanvraag uitgekeerd aan rechtspersonen (B2B). Consumenten worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten en kunnen bijgevolg geen factuur aanvragen. Indien de klant de factuur niet voldoet binnen deze vooropgestelde termijn beginnen de wettelijke intresten te lopen en zijn zij verschuldigd zonder uitdrukkelijke ingebrekestelling. Wanneer De Talentenhaven na 3 aanmaningen de betaling niet heeft ontvangen zal de factuur overgedragen worden aan een incassobureau die de procedure verder afhandelt. Klachten dienen ingediend te worden binnen een week na factuurdatum. De klachtneerlegging heeft geenszins een schorsing van betaling tot gevolg. Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die De Talentenhaven, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken.


Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Talentenhaven is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.


5. Hoe wordt mijn product geleverd?

Diensten worden persoonlijk in de praktijk of via e-mail, skype of telefonisch geleverd. 


De Talentenhaven doet alles binnen haar mogelijkheid om de vermelde levertijden te respecteren. De Talentenhaven neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die te laat komen of voor een bestelling welk verloren raakt door derden of door onvoorziene omstandigheden of door overmacht. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven tijd, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet overgegaan worden tot terugbetaling of een andere verzending. Producten die niet meer in stock zijn, kunnen worden besteld. Ingeval van bestelling, dient rekening te worden gehouden met een levertermijn van maximaal 30 dagen na bestelling. Deze maximale leveringstermijn is enkel van toepassing voor verkoop aan consumenten (B2C). Bij verkoop aan rechtspersonen dient men rekening te houden met levertermijnen van enkele maanden. De enkele overschrijding van een (leverings)termijn brengt De Talentenhaven niet in verzuim. Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dat niet zo is, De Talentenhaven daarvan binnen de zeven (7) werkdagen op de hoogte brengen. Alle meldingen over een levering die niet op tijd aangekomen dienen per e-mail te worden aangegeven via [email protected] Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, te weten in hun verpakking, accessoires en gebruiksaanwijzing inbegrepen.


Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De genoemde levertijd geldt slechts, in zoverre toegelaten door de Wet Marktpraktijken, als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden. Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico over op de Koper.


6. Identiteitsdiefstal en kredietkaartfraude: wat zijn de risico’s?

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt De Talentenhaven samen met erkende betalingspartners en kredietkaartuitgevers, zijnde Ogone. Betalen kan ook middels de volgende (krediet)kaarten: Visa, Visa Electron, Visa Debit, Visa Delta, MasterCard, American Express, Maestro, en anderen die duidelijk en ondubbelzinnig vermelding krijgen op de website van PayPal. Het online betalen wordt uitgevoerd via een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. De Talentenhaven zal over een periode van één (1) jaar uw identiteits- en transactiegegevens bewaren in een beveiligde en versleutelde database-omgeving. De Talentenhaven meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen De Talentenhaven worden ingeroepen.


7. Gebreken en klachtindiening

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de Koper binnen zeven (7) dagen na levering (of binnen zeven (7) dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan De Talentenhaven schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. De Talentenhaven is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.


8. Omruiling

De Wet Marktpraktijken (WMPC) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd. Producten dewelke die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen, vallen ingevolge artikel 47, §4, 2° WMPC buiten de toepassing van dit recht. In casu can bijvoorbeeld worden gedacht aan CD’s of DVD’s waarvan de zegel is verbroken. Dergelijke producten komen bijgevolg niet in aanmerking voor teruggave. Ook voor de levering van diensten geldt uiteraard geen herroepingsrecht.


Een eventuele retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Gebruiker, behalve als het product niet conform is. Binnen de termijn, moet de klant het product terugsturen naar De Talentenhaven en een retour document aanvragen via [email protected] Het teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugsturing naar de Koper.


Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal De Talentenhaven binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan De Talentenhaven betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.


Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.


9. Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door De Talentenhaven geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper De Talentenhaven hiervan uiterlijk binnen de zeven (7) werkdagen volgend op de levering hiervan in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur of geldend betaalbewijs en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.


URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van De Talentenhaven, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.


Belangrijk om te vermelden is dat de diensten die worden geleverd door De Talentenhaven louter van die aard zijn dat zij de Koper begeleiden. Zij dienen in geen geval te worden beschouwd als medische diensten of als wondermiddelen voor het verhelpen van bepaalde praktische of medische kwalen.


10. Overmacht

In geval van overmacht is De Talentenhaven niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. De Talentenhaven is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.


Een gemaakte afspraak kan tot uiterlijk 24 uur van te voren kosteloos worden gewijzigd of geannuleerd. Bij latere annulering of wijziging wordt de afspraak in rekening gebracht.

Een vergeten of niet afgezegde afspraak binnen een traject wordt, behoudens uitzonderingen door heirkracht, niet ingehaald.


11. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij De Talentenhaven. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.


12. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen et garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met het geldende privacy statement, consulteerbaar via de Talentenhaven-website.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van De Talentenhaven, of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde territoriale rechter, tenzij een dwingende wetsbepaling uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.